DIETHYL (BENZOTRIAZOL-1-YL)IMINOMALONATE CAS 100796-79-0