DIETHYL (6-METHYL-2-PYRIDYLAMINOMETHYLENE)MALONATE CAS 13250-95-8