DIETHYL [2-(PHENYLTHIO)ETHYL]MALONATE CAS 1558-97-0