DIETHYL 2-((4-(3-ETHOXY-2-(ETHOXYCARBONYL)-2-(FORMYLAMINO)-3-OXOPROPYL)-1-PIPERAZINYL)METHYL)-2-(FOR CAS 6627-43-6