DIETHYL 2-(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)MALONATE CAS 1997-28-0