DIETHYL 1-(4-METHYLSULFANYLPHENYL)-5-PHENYL-PYRAZOLE-3,4-DICARBOXYLATE CAS 96722-83-7