DIETHYL 1-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-5-PHENYL-PYRAZOLE-3,4-DICARBOXYLATE CAS 96722-95-1