DIETHOXY-[(5-PROPAN-2-YLSULFANYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)METHYLSULFANYL] -SULFANYLIDENE-PHOSPHORANE CAS 38091-00-8