DIETHOXY-[(5-PROP-2-ENYLSULFANYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)METHYLSULFANYL] -SULFANYLIDENE-PHOSPHORANE CAS 38091-03-1