DIETHOXY-[(5-METHYLSULFANYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)METHYLSULFANYL]-SULF ANYLIDENE-PHOSPHORANE CAS 38090-93-6