DIETHOXY-[(5-METHOXY-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)METHYLSULFANYL]-SULFANYLIDE NE-PHOSPHORANE CAS 38090-82-3