DIEMETHYL 2-[(S)-1-(BOC-AMINOMETHYL)-2-(5-ETHOXYCARBONYL-2-THIENYL)PROPYLTHIO]MALONATE CAS 186521-41-5